نام
ابراهیم
نام خانوادگی
همت
نام پدر
شماره شناسنامه
شماره ملی
سن
سال
محل تولد
اراک
تاریخ تولد
محل دفن
تاریخ شهادت
محل شهادت
خرمشهر
تاهل
متاهل
تعداد فرزند
شغل
تحصیلات
جنسیت
مرد
دین و مذهب
نیرو
سپاه
یگان
عملیات
رده
گردان امام حسین(ع)
نوع شهادت
تاریخ تدفین
قشر
نوع عضویت
ناحیه بسیج
اراک
مسئولیت
بازدید
فایل صوتی
فایل صوتی آپلود نشده است.
فایل ویدیو
فایل ویدئویی آپلود نشده است.