عکس

صابر عماری

نام : صابر
نام خانوادگی : عماری
نام پدر : جابر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : هورالعظیم-خوزستان
عکس

ظریف (محمد ظیعقوبیاهر)

نام : ظریف (محمد ظاهر)
نام خانوادگی : یعقوبی
نام پدر : احمد
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : تدمر - سوریه
عکس

ظریف (محمد ظاهر) یعقوبی

نام : ظریف (محمد ظاهر)
نام خانوادگی : یعقوبی
نام پدر : احمد
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : تدمر - سوریه
عکس

ایوب قدیری عقیل آبادی

نام : ایوب
نام خانوادگی : قدیری عقیل آبادی
نام پدر : نقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : اراک
عکس

داود حدادی

نام : داود
نام خانوادگی : حدادی
نام پدر : احمد
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه دیوان دره - کردستان

محسن غیاث آبادی

نام : محسن
نام خانوادگی : غیاث آبادی
نام پدر : عباس
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : پاسگاه زید - عراقد
عکس

رضا غفاری

نام : رضا
نام خانوادگی : غفاری
نام پدر : علی اکبر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه میمک
عکس

محمدتقی بهرامی

نام : محمدتقی
نام خانوادگی : بهرامی
نام پدر : محمدنقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه سقز
عکس

غلامرضا رییسی

نام : غلامرضا
نام خانوادگی : رییسی
نام پدر : صمدالله
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : کانال پرورش ماهی - شلمچه عراق
عکس

علی رییسی

نام : علی
نام خانوادگی : رییسی
نام پدر : باقر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جزیره مجنون
عکس

اصغر رییسی

نام : اصغر
نام خانوادگی : رییسی
نام پدر : علی اکبر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : شلمچه
عکس

علی رییس علی محمدی

نام : علی
نام خانوادگی : رییس علی محمدی
نام پدر : ابوالقاسم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جزیره مجنون