عکس

رضا شیرمحمدی

نام : رضا
نام خانوادگی : شیرمحمدی
نام پدر : نادعلی
تاریخ تولد :
محل تولد : شازند
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه کوشک - اهواز
عکس

محمدحسن داداشی زاده

نام : محمدحسن
نام خانوادگی : داداشی زاده
نام پدر : محمدرضا
تاریخ تولد :
محل تولد : اراک
تاریخ شهادت :
محل شهادت : چهار راه امام رضا(ع)-شلمچه
عکس

حیدر موسی الخطاوی

نام : حیدر
نام خانوادگی : موسی الخطاوی
نام پدر : حمید
تاریخ تولد :
محل تولد : عراق
تاریخ شهادت :
محل شهادت : شلمچه
عکس

مرتضی براتی

نام : مرتضی
نام خانوادگی : براتی
نام پدر : محمدعلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : خمین
عکس

منوچهر سمیعی

نام : منوچهر
نام خانوادگی : سمیعی
نام پدر : اسمعیل
تاریخ تولد :
محل تولد : اراک
تاریخ شهادت :
محل شهادت : اراک
عکس

احمد سلیمانی

نام : احمد
نام خانوادگی : سلیمانی
نام پدر : رجبعلی
تاریخ تولد :
محل تولد : میلاجرد
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه فاو
عکس

محمد شجاعی

نام : محمد
نام خانوادگی : شجاعی
نام پدر : حاجی جمعه
تاریخ تولد :
محل تولد : افغانستان
تاریخ شهادت :
محل شهادت : شیخ هلال - سوریه
عکس

هاشم شریفی

نام : هاشم
نام خانوادگی : شریفی
نام پدر : خادم الحسین
تاریخ تولد :
محل تولد : افغانستان
تاریخ شهادت :
محل شهادت : تدمر - سوریه
عکس

حامد قدوری

نام : حامد
نام خانوادگی : قدوری
نام پدر : چلوب
تاریخ تولد :
محل تولد : دیاله
تاریخ شهادت :
محل شهادت : چومان مصطفی-اربیل عراق
عکس

ناصر شفاهی (شفایی)

نام : ناصر
نام خانوادگی : شفاهی (شفایی)
نام پدر : داوود
تاریخ تولد :
محل تولد : افغانستان
تاریخ شهادت :
محل شهادت : حلب - سوریه
عکس

جهاد قطبی (سلماک)

نام : جهاد
نام خانوادگی : قطبی (سلماک)
نام پدر : احمد
تاریخ تولد :
محل تولد : عراق
تاریخ شهادت :
محل شهادت : بغداد
عکس

بوستان صالحی

نام : بوستان
نام خانوادگی : صالحی
نام پدر : محمد رضا
تاریخ تولد :
محل تولد : کابل
تاریخ شهادت :
محل شهادت : حلب - سوریه