برنامه جز زیبایی ندیدم قسمت چهارم خانم سبحانی فر بانوی ایثارگر استان مرکزی

Submitted by emad shohud on 29 مهر 1400
به بررسی نقش بانوان ایثارگر و فعال استان مرکزی در ستادهای پشتیبانی هشت سال دفاع قدس می پردازد.