رفتن به محتوای اصلی
غضنفر کربعلی

غضنفر کربعلی

نام : غضنفر
نام خانوادگی : کربعلی
نام پدر : علی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : انرژی اتمی - دارخوین
رحمان کریمیان

رحمان کریمیانی

نام : رحمان
نام خانوادگی : کریمیان
نام پدر : اصغر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : ارتفاعات قوچ سلطان - پنجوین عراق
نادر کارخانه

نادر کارخانه

نام : نادر
نام خانوادگی : کارخانه
نام پدر : علی بابا
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جبل فوقی - فکه
احمد قلعه بیگی

احمد قلعه بیگی

نام : احمد
نام خانوادگی : قلعه بیگی
نام پدر : عبدالخالق
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : پادگان انرژی اتمی - اهواز
محمد گیلانی

محمد گیلانی

نام : محمد
نام خانوادگی : گیلانی
نام پدر : جمعه
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جزیره مجنون
محمدرضا وکیل زاده فیلی

محمدرضا وکیل زاده فیلی

نام : محمدرضا
نام خانوادگی : وکیل زاده فیلی
نام پدر : لطفعلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه سومار
سید موسی میری کرهرودی

سید موسی میری کرهرودی

نام : سید موسی
نام خانوادگی : میری کرهرودی
نام پدر : سید رضا
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جاده شهید صفوی - شلمچه عراق
علی محمد نظری

علی محمد نظری

نام : علی محمد
نام خانوادگی : نظری
نام پدر : مرتضی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جزیره جنوبی مجنون - عراق
ابوالفضل سوسن آبادی

ابوالفضل سوسن آبادی

نام : ابوالفضل
نام خانوادگی : سوسن آبادی
نام پدر : براتعلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه مریوان
علی حاجیان

علی حاجیان

نام : علی
نام خانوادگی : حاجیان
نام پدر : اسماعیل
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : انرژی اتمی ‌- دارخوئین
علی اصغر طیبی

علی اصغر طیبی

نام : علی اصغر
نام خانوادگی : طیبی
نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : پیچ انگیزه - فکه
حسین عباسی

حسین عباسی

نام : حسین
نام خانوادگی : عباسی
نام پدر : ابوالقاسم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : انرژی اتمی - دارخوین